Algemene Voorwaarden RAIL SERVICE NET BV:

Artikel 1.- Toepassingsgebied  

1.1 Al onze activiteiten worden uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die door de klant uitdrukkelijk zijn gekend en aanvaard op het ogenblik van het afsluiten van iedere overeenkomst met RAIL SERVICE NET BV 

1.2 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen RAIL SERVICE NET BV en de klant. Onder geen beding zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen RAIL SERVICE NET BV en de klant.  

1.3 In geval van discussie, heeft de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden voorrang op de anderstalige versies. 

Artikel 2.- Offertes / Bestellingen / Prijzen  

2.1 Onze offertes zijn geldig gedurende 60 dagen. Tot op het ogenblik van aanvaarding door de klant, zijn onze offertes steeds vrijblijvend en kunnen de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van de levering gelden. Indien een herstelraming (offerte) wordt gemaakt ná expertise van de goederen en vóór uitvoering van de herstellingen, is het aanbod enkel finaal van kracht ná aanvaarding van de raming en ná ontvangst van deze aanvaarding door RAIL SERVICE NET BV. 

2.2 Tenzij anders vermeld bij de aanvaarding van een offerte, zijn alle prijzen van RAIL SERVICE NET BV “EX WORKS” (af fabriek), zoals bedoeld in de INCOTERMS 2020. Alle prijzen zijn tevens exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

Onze prijzen zijn gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen van kracht op het tijdstip van de offerte. In geval van stijging van onze tarieven of de kosten van de hiervoor vermelde componenten (wanneer de stijging zich voordoet ná aanvaarding van de offerte maar vóór uitvoering van de werken of leveringen), zullen de prijzen automatisch verhoudingsgewijs worden aangepast. 

 2.3 Met betrekking tot offertes die door de klant werden aanvaard doch nadien om welke reden ook door de klant worden geannuleerd, zal RAIL SERVICE NET BV conform artikel 1152 B.W. gerechtigd zijn om onmiddellijk ten titel van o.m. geleden schade en winstderving, een schadevergoeding ten bedrage van 50 % van het factuurbedrag te vorderen, onder dien verstande dat het minimumbedrag van de schadevergoeding niet minder dan 500,00 EUR zal bedragen. Tevens zal RAIL SERVICE NET BV gerechtigd zijn om de werkelijk door haar geleden schade ten laste van de klant te vorderen. 

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de expertise- en (de)montagekosten, hetzij ter plaatse hetzij in ons werkhuis, gefactureerd worden aan de klant, indien er geen bestelling volgt op de offerte.  

Artikel 3.- Aan- en afleveringskosten 

3.1 Alle locomotieven, wagons, wielstellen en andere goederen (bvb. reserveonderdelen) die dienen behandeld te worden, moeten op eigen risico, gevaar en kosten door de klant aangeleverd worden op de bedrijfsterreinen van RAIL SERVICE NET BV Indien deze uitgaven door RAIL SERVICE NET BV worden voorgeschoten op verzoek van de klant, dan zullen deze kosten, vermeerderd met bank- en administratiekosten worden teruggevorderd. 

3.2 De aflevering van de goederen door RAIL SERVICE NET BV gebeurt op het ogenblik dat zij het werkhuis van RAIL SERVICE NET BV verlaten, zodat het transport ervan steeds op risico en kosten van de klant is.  

Artikel 4.- Uitvoering 

4.1. Alle door RAIL SERVICE NET BV uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.  

4.2. Op straffe van ontbinding ten laste van de klant, is de klant niet gerechtigd haar overeenkomst met RAIL SERVICE NET BV over te dragen aan een derde. In gebeurlijk geval zal RAIL SERVICE NET BV gerechtigd zijn een schadevergoeding te vorderen naar analogie met artikel 2. Voor de uitvoering van haar activiteiten is het RAIL SERVICE NET BV toegestaan om deze – naar eigen inzichten – uit te besteden aan derden zonder dat dit enige invloed heeft op de contractuele relatie tussen RAIL SERVICE NET BV en de klant. 

4.3. De door RAIL SERVICE NET BV opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden RAIL SERVICE NET BV niet. De klant is bij vertragingen niet gerechtigd om enige boete of schadeloosstelling, onder welke vorm ook, dan wel de volledige of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, behoudens bij opzettelijke fout van RAIL SERVICE NET BV of haar aangestelden. Niettemin zal RAIL SERVICE NET BV zich zakelijk redelijke inspanningen getroosten om de door haar opgegeven leveringstermijnen te respecteren. 

4.4 In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht (d.i. elke van de wil van RAIL SERVICE NET BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij RAIL SERVICE NET BV of diens leveranciers) onmogelijk wordt, zal de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwd worden of zal de uitvoering geschorst kunnen worden, zonder vergoeding voor de klant.  

4.5 In ieder geval zal RAIL SERVICE NET BV gerechtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie of kennelijke insolventie van de klant, of in geval de klant de bestelde dan wel herstelde goederen niet binnen de dertig dagen afhaalt, zonder dat RAIL SERVICE NET BV tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn en onverminderd de aan RAIL SERVICE NET BV toekomende rechten. 

4.6 In geval de activiteiten worden uitgevoerd bij RAIL SERVICE NET BV (o.m. doch niet beperkt tot RAIL SERVICE NET BV’s werkhuizen, magazijnen, maatschappelijke- en vennootschapszetel, …) worden deze op die plaats geleverd en aanvaard en dit voor hun gebeurlijke verzending. In geval de activiteiten worden uitgevoerd bij ofwel de klant ofwel volgend op diens verzoek op iedere andere plaats, heeft de klant de verplichting om – op eigen kosten – ervoor te zorgen dat RAIL SERVICE NET BV haar activiteiten naar best vermogen kan uitvoeren.  

4.7 De aanvaarding door de klant van de leveringen en prestaties verricht door RAIL SERVICE NET BV wordt verondersteld van zodra de goederen het werkhuis van RAIL SERVICE NET BV verlaten. 

4.8 Iedere klacht betreffende prestaties van RAIL SERVICE NET BV moet worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na levering, bij gebreke waaraan deze niet meer aanvaard worden.  

4.9 Alle gebruikte of beschadigde onderdelen die niet worden teruggevorderd op het ogenblik van de inbezitneming van de locomotief, wagon of ieder ander hersteld voorwerp, worden eigendom van RAIL SERVICE NET BV. 

Artikel 5.- Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht  

5.1 RAIL SERVICE NET BV behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. Goederen worden verzonden op uitsluitend risico van de klant, zelfs als zij franco worden verzonden of door de eigen diensten van RAIL SERVICE NET BV worden afgeleverd.   

5.2 De verschillende aanspraken van RAIL SERVICE NET BV lastens een klant/schuldenaar zullen beschouwd worden als één enkele en ondeelbare vordering, zelfs indien de aanspraken voortspruiten uit verschillende bestellingen resp. indien ze betrekking hebben op goederen die niet langer in het bezit zijn van RAIL SERVICE NET BV Voor de totaliteit van die vordering, is RAIL SERVICE NET BV gerechtigd om al haar rechten en voorrechten, pandrechten en garanties uit te oefenen. 

Alle goederen van de klant/schuldenaar die in het bezit komen van RAIL SERVICE NET BV zullen als pand gebruikt worden  en RAIL SERVICE NET BV is gerechtigd er een retentierecht op uitoefenen van zodra de klant/schuldenaar de prijs niet betaalt voor de geleverde diensten en/of goederen, zelfs indien de vordering van RAIL SERVICE NET BV betrekking heeft op voorgaande geleverde prestaties en/of goederen resp. indien de vordering voortspruit uit een contractuele relatie van welke aard ook met dezelfde klant. 

RAIL SERVICE NET BV is enkel bereid haar retentierecht op te geven in ruil voor een voor haar aanvaardbare garantie, zoals een bankgarantie van een eersterangs Belgische bank. 

Artikel 6.- Betaling 

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien er expliciet een vervaldag wordt aangeduid, zijn onze facturen leverbaar alsook contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van RAIL SERVICE NET BV. Betaling dient te geschieden op één van de bankrekeningen vermeld op de factuur. Voor iedere andere betalingswijze dient vooraf toestemming van RAIL SERVICE NET BV verkregen te worden. 

Het trekken van wissels doet geen afbreuk aan deze clausule en iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten met zich mee, berekend aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.  

6.2 De klant aanvaardt dat iedere niet uitvoering of slechts gedeeltelijke uitvoering van een betaling aanzien wordt als een contractuele fout conform artikel 1147 Burgerlijk Wetboek waarbij RAIL SERVICE NET BV gerechtigd is om een forfaitair schadebeding (o.m. voor de bijkomende kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren) te vorderen die bij eenstemmig akkoord tussen RAIL SERVICE NET BV en de klant wordt vastgesteld op 10 % van de factuurprijs en dit met een minimum van 125,00 EUR.  

Dit forfaitair schadebeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur en omvat niet de gerechtskosten en de kosten in de zin van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, zijnde de forfaitaire tegemoetkoming in de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat. 

6.3 Ieder protest betreffende de facturen dient binnen de acht dagen na verzending van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van RAIL SERVICE NET BV. 

6.4 Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt RAIL SERVICE NET BV zich eveneens het recht voor om lopende leveringen en herstellingen op te schorten. Bovendien behoudt zij zich het recht voor om conform artikel 3 de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering ervan die nog moet gebeuren. 

In afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt RAIL SERVICE NET BV het volledige eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling. 

6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met klanten gevestigd binnen de EU maar buiten België die een BTW-nummer hebben, zal de facturatie geschieden op basis van de veronderstelling dat de locomotieven, wagons, wielstellen en andere goederen, toevertrouwd aan RAIL SERVICE NET BV voor herstelling of revisie, zo spoedig mogelijk buiten België in vrij verkeer zullen worden gebracht ná herstelling of revisie.   

6.6 Indien RAIL SERVICE NET BV wordt verzocht om herstellingen uit te voeren en deze een bedrag van 250,00 EUR zouden overschrijden, behoudt RAIL SERVICE NET BV zich het recht voor om voorafgaandelijk aan de herstellingswerken een provisie of voorschot te vorderen. 

Artikel 7. - Waarborg  

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door RAIL SERVICE NET BV verrichte prestaties onderworpen aan een waarborg van 3 maanden te rekenen van het moment dat de goederen het werkhuis van RAIL SERVICE NET BV verlaten. 

7.2 De waarborg is uitsluitend beperkt tot het herstel van directe schade, meer specifiek de vervanging van onderdelen en/of prestaties door RAIL SERVICE NET BV die gebrekkig zijn bevonden. De waarborg dekt enkel de uitgevoerde werken, tenzij de onderdelen geleverd worden door de klant. In dat geval dekt de waarborg enkel de montagewerkzaamheden. 

Artikel 8.- Aansprakelijkheid  

8.1. RAIL SERVICE NET BV gaat met betrekking tot de uitvoering van haar prestaties een middelenverbintenis aan. RAIL SERVICE NET BV garandeert geen enkel specifiek resultaat. 

8.2.  De bewijslast inzake fout of nalatigheid rust volledig bij de klant. 

8.3. RAIL SERVICE NET BV  is onder geen beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tengevolge bijv. doch niet beperkt tot een breuk van een stuk door verborgen dan wel andere gebreken. Indien de locomotieven, wagons of welk materieel dat RAIL SERVICE NET BV voor herstelling of revisie wordt toevertrouwd door een aangestelde van RAIL SERVICE NET BV moeten worden bestuurd ter gelegenheid van de inbezitneming, aflevering of proef, zal dit steeds gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.  

8.4. De locomotieven, wagons, wielstellen of andere goederen (waaronder alle reserveonderdelen) die RAIL SERVICE NET BV voor herstelling of revisie worden toevertrouwd, verblijven in de werkhuizen van RAIL SERVICE NET BV op risico van de klant en de aansprakelijkheid zal niet kunnen ingeroepen worden ingeval van ongeval, overmacht (diefstal, brand, …) normale slijtage van de goederen en onderdelen, verval door nalatigheid, foutief toezicht of onderhoud  van de klant, een verborgen en inherent gebrek van de goederen en onderdelen.  

De klant, zijn aangestelde en de personen die hun vergezellen vertoeven in de werkhuizen van RAIL SERVICE NET BV onder hun gehele verantwoordelijkheid en RAIL SERVICE NET BV zal niet kunnen aangesproken worden indien zij slachtoffer moesten worden van een ongeval. 

8.5. RAIL SERVICE NET BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, commercieel of financieel verlies, …) die door de klant of derden zouden geleden worden. 

 8.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van RAIL SERVICE NET BV met betrekking tot de door haar geleverde prestaties beperkt tot het bedrag van haar factuur, onder dien verstande dat haar aansprakelijkheid nooit meer kan bedragen dan 10.000,00 EUR per schadegeval.  

8.7. De klant is gehouden om RAIL SERVICE NET BV op eerste verzoek te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van RAIL SERVICE NET BV in deze voorwaarden in haar verhouding met de klant is uitgesloten.   

Artikel 9.- Afwijkingen  

Een afwijking van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden brengt in geen geval de niet toepassing van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden teweeg en schept onder geen enkel beding enig precedent. 

Artikel 10.- Verhaalsrecht  

Het BTW stelsel wordt toegepast conform de instructies van de klant. In geval tengevolge van deze instructies er een revisie resp. aanslag vanwege de BTW administratie zou volgen, behoudt RAIL SERVICE NET BV het recht om deze revisie resp. aanslag, alsook alle hieraan verbonden kosten op de klant te verhalen. 

Artikel 11.- Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die de klanten van RAIL SERVICE NET BV meedelen voor de goede uitvoering van de overeenkomsten beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, worden in de gegevensbank van RAIL SERVICE NET BV geregistreerd behoudens verzet op het ogenblik van deze mededeling.   

Ze zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma en door onze leveranciers. De cliënten hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien en een eventuele verbetering of schrapping ervan te vragen conform de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).  

Artikel 12.- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

De uitlegging, geldigheid en toepassing van onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking hiertoe vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het uitsluitend recht van RAIL SERVICE NET BV om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan iedere andere bevoegde rechtbank.